<<< wstecz

Budżet przyjęty...


26 lutego 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Mońkach.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00 przyjęciem porządku obrad i protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej. Następnie radni i zaproszeni goście wysłuchali informacji z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Mońki i powiecie monieckim.
Najważniejszym punktem czwartkowych obrad monieckiej Rady Miejskiej było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2009. Do tegorocznego budżetu udało się Urzędowi Miejskiemu pozyskać poważne środki na inwestycje. Warunkiem ich uruchomienia i rozpoczęcia inwestycji było uchwalenie planu dochodów i wydatków. Dlatego dyskusji nad budżetem przysłuchiwało się, oprócz radnych i zaproszonych gości, ok. 100 mieszkańców miasta i gminy.
Po krótkiej dyskusji, w czasie której burmistrz Zbigniewa Karwowski opowiadał na pytania dot. budżetu i planowanych inwestycji oraz wysłuchaniu opinii komisji - Rada Miejska jednogłośnie przyjęła budżet budżetu gminy Mońki na rok 2009
Następnie radni przyjęli uchwały w sprawie:
- przyjęcia do realizacji projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;
- zasad używania herbu i flagi Miasta Mońki;
- przejęcia zadań z zakresu właściwości powiatu;
- trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mońki przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją;
- ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na Cmentarzu Miejskim w Mońkach;
- ustalenia opłat za składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych we wsi Świerzbienie;
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Świerzbienie;
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty;
- zatwierdzenia sołeckiego programu działania w zakresie „Planu Odnowy Miejscowości Kropiwnica na lata 2007 - 2013”;
- zatwierdzenia sołeckiego programu działania w zakresie „Planu Odnowy Miejscowości Kulesze na lata 2007 - 2013”;
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r..
Rada Miejska wysłuchała też sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mońkach za 2008 r. oraz sprawozdania Burmistrza Moniek z wykonania Uchwały Nr XXXVI/264/02 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom, za rok 2008.
Ostatnim punktem obrad były pytania i wolne wnioski – dotyczyły one głównie remontów dróg na terenie gminy.
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Andrzej Jankowski zamknął obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mońkach.


31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
31. Sesja Rady Miejskiej w Mońkach


Opublikowano:2009-02-27 08:58:38