<<< wstecz

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mońkach

17 grudnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej. Sesję poprowadził Przewodniczący Edward Stanisław Klepacki.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mońkach. 
14.Pytania i wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

W trakcie sesji odbyła się również uroczystość związana z przejściem na emeryturę wieloletniej pracownicy i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach – Pani Aliny Czarnieckiej. Portal www.um-monki.pl gratuluje i życzy wszelakiej pomyślności, zdrowia, oraz spełnienia planów i marzeń związanych z nowym okresem życia.


Opublikowano:2012-12-19 09:04:10